kế hoạch năm học 2019-2020

UBND HUYỆN LỘC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG HOA PHƯỢNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-MGHP                            Lộc Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

                                     KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

                 

 
  

- Căncứ công văn số 276 /PGDĐT-GDMN ngày 11 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020                                                            

  - Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của trường

     -Trường Mẫu giáo Hoa Phượng xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020  như sau:

        I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình đội ngũ

Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên: 22/22 nữ.

Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 2/2 nữ

- Trình độ chuyên môn: ĐH 02( Biên chế 2)

+ Giáo viên: 17/17 nữ                                                                         

- Trình độ chuyên môn: ĐH 07, CĐ 4, TC 6.  (Biên chế 13, Ngoài biên chế 3)

+ Công nhân viên: 3/3 nữ.Trình độ chuyên môn: đạt chuẩn 01. Hợp đồng 68, 2 đ/c

+ Đảng viên: 4/4 nữ, trong đó: CBQL 02, GV 02.

 +Tổng số học sinh: 206/92 cháu. Chia làm 8 lớp, 182 trẻ ăn bán trú tại trường.24 cháu học 2 buổi / ngày không ăn trưa

         2. Tình hình cơ sở vật chất

Có 8 phòng/08 lớp, tại 1 điểm trường.

Trong đó:

+ Mẫu giáo lớn: 03 lớp, có 03 lớp bán trú

+ Mẫu giáo nhỡ: 02 lớp, có 02 lớp bán trú.

+ Mẫu giáo bé: 03 lớp, có 3 lớp bán trú

Phòng làm việc: 03 phòng

Phòng hội đồng: 01 phòng

Bếp ăn 1 chiều: 01

Nhà công vụ: 3

Nhà ăn: 1

Có 2 giếng khoan

Có 4/8 lớp có công trình vệ sinh khép kín.

Có 1/3 sân chơi cát có đồ chơi ngoài trời.

 Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ.

* Thuận lợi:

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lộc Ninh, bộ phận chuyên môn mầm non PGD, các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện cho trường hoạt động.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên  nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, thực sự yêu nghề mến trẻ.

Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục cháu của nhà trường.

Một số phụ huynh quan tâm đến công tác chăm sóc nuôi dạy cháu của nhà trường.             

     * Khó khăn:

- Điểm trường 8b xóa đưa học sinh ra điểm chính công tác vận động trẻ đến trường gặp khó khăn. Một số trẻ nhà xa, điều kiện kinh tế khó khăn phụ thuộc vào nông sản . Điểm chính cửa cổng trường bị hỏng, đường vào trường hẹp , đồ dùng đồ chơi ngoài trời, cây xanh cho bóng mát còn ít, cũng ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh.

-Đời sống phụ huynh còn khó khăn nên công tác xã hội hóa  còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2019 -2025; Xây dựng Kế hoạch thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo Luật Giáo dục năm 2019

-Tăng cường nề nếp, dân chủ, kĩ cương trong nhà trường  đổi mới công tác quản lý chú trọng đổi mới hoạt động, chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “ Lấy trẻ làm trung tâm”, đảm bảo đủ về cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Nâng cao năng lực, phẩm chất  giáo viên. ; Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN; tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; Thực hiện hỗ trợ các bậc cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1.Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

a/Nội dung:

-Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. -Tích hợp nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non. Thực hiện nghiêm túc nề nếp, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường.

-Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên tự giác trong nhà trường.

b/ Chỉ tiêu:

-100% CB-GV-CNV  không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm  những điều cấm của giáo viên và nhân viên.

-100%  CB-GV-NV chấp hành tốt chủ trương pháp luật của nhà nước

-100% CB-GV-NV đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích hợp nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường.

c/ Biện pháp:

- Đầu năm cho CB-GV-NV đăng ký các nội dung  học tập và làm theo tư tưởng  , đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh

- Nhà trường  và Công đoàn phối hợp tuyên truyền giáo dục, động viên CB-GV-NV khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao .

-Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo coi trọng việc phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tạo cơ hội động viên khuyến khích giáo viên, CBQL giáo dục học tập và sáng tạo.Kiên quyết không vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo

2.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục trong nhà trường

a/ Nội dung:                                      

-Triển khai thực hiện thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

- Công văn số 5942/BGDĐT- QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn tự đánh giá ngoài trường mầm non   

- Thực hiện công tác tự đánh giá trong nhà trường

- Thực hiện các tiêu chí phấn đấu chuẩn

b/Chỉ Tiêu:

- 100% các tổ được phân công hoàn thành các tiêu chí đánh giá .

- 100% các tổ thực hiện tốt nguồn minh chứng cho công tác tự đánh giá

- Tập trung đầu tư các tiêu chí trường chuẩn.

c/Biện pháp thực hiện

- Nhà trường thực hiện tự đánh giá và hoàn thành tự đánh giá trong tháng 5/2020.

- Xây dựng kế hoạch công tác tự đánh giá.

- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cùng thực hiện việc TĐG đạt kết quả.

- Các nhóm thực hiện đánh giá đúng theo các tiêu chuẩn và chỉ số, các minh chứng cụ thể đánh giá chất lượng trường mầm non, tổng hợp nộp đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục tham mưu xây dựng lộ trình Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2019 -2025;

- Phổ biến đến tận CBGV-NV trong nhà trường về các văn bản quy phạm pháp luật của GDMN mới được ban hành.

- Quản lý, sử dụng tốt và công khai đầy đủ các khoản đóng góp, hỗ trợ và các khoản thu chi đầu năm học đến tận từng phụ huynh, CBGV-NV, địa phương.

-Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học như: kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện 30% giáo viên , dự giờ đột xuất, kiểm tra quy chế chuyên môn theo tuần, tháng, quý.

- Bố trí sắp xếp giáo viên phù hợp để giáo viên có sự học tập kèm cặp giúp đỡ lẫn nhau

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin 2 chiều, báo cáo định kỳ kịp thời, chính xác, số liệu đầy đủ có sự thống nhất.

- Thực hiện cam kết công khai 3 nội dung trong GDMN: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; Điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ đảm bảo chất lượng CSGD trẻ và công khai thu chi tài chính trong nhà trường.

-Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính ,quy chế dân chủ ,thực hiện 3 công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học

      3. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở GDMN

3.1. Phát triển trường lớp

a.Nội dung:

-Duy trì số lớp hiện có, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo công tác chăm sóc giảng dạy đáp ứng nhu cầu

- Đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn.

- Năm học 2019-2020  nhà trường tiếp tục ổn định 8 lớp mẫu giáo hiện có ở điểm chính.

b/ Chỉ tiêu:

- Trẻ trong địa bàn từ 3 đến 5 tuổi 267 nữ/116

  Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp:  học tại trường 206/92 nữ

 Trẻ 5 tuổi: 87/44 nữ . DT 50/22 nữ

  Trẻ 4 tuổi: 49/21 nữ. DT 15/ 6 nữ        

  Trẻ 3 tuổi: 70/27 nữ. DT 12/2 nữ

  Trong đó trẻ DT chiếm tỷ lệ 37%

   c/ Biện pháp:

   -Điều tra và nắm chắc trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, nhất là cháu 5 tuổi.

- Tham mưu với Phòng GD&ĐT Lộc Ninh, phòng Tài Chính, UBND huyện xin kinh phí sửa chữa, xây dựng công trình xây dựng, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ để thực hiện có chất lượng chuơng trình GDMN.

- Tham mưu PHHS thực hiện xã hội hóa giáo dục.

- Thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường “Kết hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể huy động trẻ đến trường.

        - Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ để trẻ hứng thú đi học .

        - Giáo viên phối kết hợp với địa phương điều tra vận động trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp.

3.2. Tăng cường cơ sở vật chất

a. Nội dung:

-Tham mưu với UBND huyện ,phòng tài chính, UBND xã Lộc Hòa đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phòng học, cơ sở vật chất, đủ phòng học  cho trẻ. trong năm trường xin kinh phí xây dựng phòng chức năng, cổng trường đường đi vào cổng trường , sân chơi

-Mua sắm  bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Việc tự làm đồ dùng đồ chơi cần đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi.

b/ Chỉ tiêu:

-100% các lớp có đầy đủ dồ dùng , đồ chơi bảo quản tốt đồ dùng, đồ chơi

-100% các lớp sử dụng  đồ dùng đồ chơi theo nguyên vật liệu phế thải, vật liệu mỡ

c/ Biện Pháp:

-Tham mưu với lãnh đạo cấp trên xin kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động giáo dục tích hợp, theo phương châm “ Học bằng chơi, chơi bằng học

-Khuyến kích giáo viên làm đồ dùng , đồ chơi phục vụ cho tiết dạy có hiệu quả

-Quản lý chặt chẽ đồ dùng đồ chơi và biết sử dụng

4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và kiểm định chất lượng trường mầm non.

a/ Nội dung:

-Đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chế độ ăn trưa theo Nghị định số 06/NĐ/CP ngày 05/01/2018 và việc xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số và các điều kiện khác để đảm bảo, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT của nhà trường đã đạt chuẩn

- Kiểm tra, rà soát, giám sát công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

b/ Chỉ tiêu:

  - Huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 95%  trở lên.

  - 100% trẻ đồng bào ra lớp biết tiếng việt

  - 100% CB-GV-NV tham gia đánh giá trường mầm non

    c/ Biện pháp:

-Thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm của cấp Uỷ đảng và chính quyền địa phương.

-Thực hiện kinh phí hỗ trợ về học phí, chi phí học tập, tiền ăn trưa cho các cháu ra lớp tại trường theo quy định của Nhà nuớc.

-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân cùng tham gia công tác

PCGDMNTNT. Kết hợp với các tổ chức trên địa bàn xã Lộc Hòa  tuyên truyền vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, vận động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 95%  trở lên

  • Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng đánh giá từng năm học  

5. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

5.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

a/ Nội dung:

-Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (Nghị định 80/2017/NĐ-CP); xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN (Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010), kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục

 b/ Chỉ tiêu:

-100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

- 100% trẻ được an toàn, không xảy ra tai nạn thương tích ngộ độc thực phẩm.

- 100%  trẻ biết cách rửa tay, đánh răng và nhận ký hiệu riêng của trẻ

- 100% giáo viên không được la mắng, đánh trẻ.

- 100% lớp học được trang bị và tự làm thêm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ.

c/ Biện pháp

-Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học an toàn,có những biện pháp sửa chữa, nâng cấp một số khu vực có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

-Giáo viên luôn giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi,đồng thời giúp trẻ nhận biết được một số nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và biết cách phòng tránh.

Đón, trả trẻ từ tay phụ huynh, tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ mặt.

-Giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ,biết cách xử lý kịp thời các tai nạn không may xảy đến với trẻ.

-Giáo viên phối hợp với phụ huynh là việc làm rất cần thiết tạo cho trẻ một môi trường an toàn về sức khỏe, tâm lí và thân thể.

      5.2 Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ

     a/ Nội dung:

-Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.Xây dựng khẩu phần ăn chế độ dinh dưỡng hợp lý , nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú và chất lượng bữa ăn bán trú. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ trong nhà trường theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN sử dụng phần mềm trong việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại trường mầm non Thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước hằng ngày đầy đủ. Thực hiện tốt thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.

b/ Chỉ tiêu:

- 88% trẻ ăn bán trú tại trường. Mức ăn 19.000đ/ ngày bao gồm thức ăn, gạo sữa riêng thứ 5 thứ 6 hàng tuần cho trẻ ăn dặm thêm sữa chua 2 lần/ tuần/7.000/tuần

- 100% cháu được đảm bảo an toàn, không xảy ra dịch bệnh ngộ độc thức ăn và tai nạn.

- 100% trẻ được cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi  thể nhẹ cân đều xuống dưới 6%

c/ Biện pháp

-Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn, công tác vệ sinh ATTP, chỉ đạo tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo khung chương trình GDMN do Bộ GD-ĐT ban hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại trường.

- Mua đầy đủ đồ dùng cá nhân trẻ.

 -Giáo viên thực hiện đúng lịch giặt khăn theo ngày, chăn gối theo tuần; vệ sinh nhóm lớp sau mỗi ngày đảm bảo phòng học sạch, thoáng mát, đủ ánh sáng.

-Vệ sinh phòng bếp, rửa đồ dùng bán trú thường xuyên, mua đầy đủ ca, cốc, bát, thìa bằng inox. Nước uống được đun sôi để nguội, và mẫu nước giếng được xét nghiệm

-Dụng cụ đựng, chế biến thực phẩm sống và chín riêng biệt.

-Kiểm tra chất lượng, định lượng khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày.

+ Tiếp tục Triển khai thực hiện QĐ 1246/QĐ-BYT hướng dẫn chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn.

- Ký hợp đồng cung cấp thực phẩm sạch, tươi ngon, đảm bảo chất lượng.

-Hợp đồng thực phẩm đầu năm với những cơ sở sản xuất uy tín.

-Quy trình chế biến theo quy trình bếp một chiều, thay đổi món ăn theo mùa, trong tuần   không lặp lại. Bếp ăn có giấy chứng nhận VSATTP.

-Chú trọng giáo dục trẻ kỹ năng vệ sinh cá nhân, kỹ năng sống, hình thành nề nếp, thói quen hành vi văn minh cho trẻ .

-Đầu năm tu sửa đồ chơi ngoài trời, đường điện nước, đảm bảo tất cả trẻ đều có đủ nước sinh hoạt

- Triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025

5.3 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

a. Nội dung:

- Thực hiện chương trình GDMN sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT.

-Đẩy mạnh thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020: tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; nâng cao năng lực đội ngũ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cường cơ hội thực hành, trải nghiệm, phát triển toàn diện cho trẻ; hoàn thiện, nhân rộng mô hình điểm về thực hiện chuyên đề

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện chương trình sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

-Tiếp tục thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo quy định tại thông tư số 23/2010/TT-BGD ngày 22/7/2010 của bộ giáo dục và đào tạo của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, đảm bảo đúng mực đích hỗ trợ thực chương trình GDMN, nâng cao chất chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1

- Triển khai thực hiện chương trình GDMN ở những lớp ghép theo hướng dẫn của bộ, sở GD. Tăng cường biện pháp chuẩn bị tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số, đảm bảo 100% trẻ dân tộc đến trường được chuẩn bị tiếng việt trước khi vào lớp1

- Tiếp tục thực hiện việc tích hợp nội dung giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, vào chương trình GDMN theo QĐ số trường biển, hải đảo; nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục dinh dưỡng vào chương trình GDMN một cách phù hợp, gắn với thực tế, tránh gây quá tải với trẻ và giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non đến phụ huynh học sinh và cộng đồng; xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục tư tưởng HCM vào hoạt động học, vui chơi và các hoạt động khác; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chuyên đề.

b/ Chỉ tiêu:

- 8/8 nhóm lớp tiếp tục thực hiện chương tình GDMN do Bộ quy định.

- 100% trẻ đến lớp có đủ đồ dùng cá nhân, đồ chơi, thiết bị giáo dục tối thiểu.

-Tỷ lệ chuyên cần đạt 90% trở lên đối với lớp 5 tuổi

-Tỷ lệ bé ngoan đạt 85% trở lên

-100% CBGV-NV thực hiện các loại HSSS theo công văn 2054 của SGD&ĐTngày 3/9/2014

-100% các lớp lồng ghép tích hợp vào các hoạt động giáo dục tư tưởng học tập làm theo phong cách HCM , An toàn giao thông, bảo vệ môi trường,tiết kiệm năng lượng,biến đổi khí hậu. theo thực tế của từng lớp

-100%  trẻ 5 tuổi được đánh giá theo đúng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

- 3 lớp 5 tuổi thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1, hoàn thành công tác phổ cập, không ép trẻ tập đọc, tô, viết, học trước chương trình lớp 1.

* Chỉ đạo điểm:

- Điểm toàn diện lớp : Lá 1

- Lớp điểm chuyên đề: Lá 2- Chồi 1

c/ Biện pháp:

- Thực hiện thống nhất các loại hồ sơ sổ sách theo công văn số 2054/SGDĐT-GDMN ngày 03/9/2014, kế hoạch giảng dạy được triển khai tháng 8/2017. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục nhằm đảm bảo tính sư phạm gần gũi và an toàn tăng cường các tổ chức hoạt động cho trẻ, trẻ biết hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi ; phù hợp với  yêu cầu, nội dung chăm sóc giáo dục của chương trình; phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chú trọng các trò chơi dân gian vào các hoạt động hàng ngày của trẻ. Giáo viên cần thực hiện thường xuyên việc quan sát ghi nhận lại những biểu hiện của trẻ  và có biện pháp đánh giá phù hợp trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường MN.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 366/KH-SGDĐT ngày 15/2/2017 về việc triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm "giai đoạn 2016-2020

- Tiếp và thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTG ngày 02/06/2016 cuả thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 ".

- Tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về mục đích yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục GDDD VSATTP, BVMT, biển đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển thể chất, giáo dục ATGT, Kỹ năng sống đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các chuyên đề.

- Lập kế hoạch lồng ghép đưa nội dung phát triển thể chất vào chuyên đề trong năm phù hợp và chỉ đạo thực hiện trong quá trình Chăm sóc - Giáo dục trẻ sáng tạo, phù hợp.

- Xây dựng tiết mẫu, tổ chức dự giờ, thao giảng ở tất cả các khối lớp đánh giá rút kinh nghiệm ưu, khuyết điểm sau mỗi đợt tổ chức thực hiện các chuyên đề.

        - Vận động, khuyến khích mỗi giáo viên làm ĐDDH và ĐDĐC, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, hò vè…… có nội dung hổ trợ cho chuyên đề để làm phong phú cho bản tin, góc tuyên truyền, các nội dung về chuyên đề.

- Vận động PHHS sưu tầm, đóng góp thêm các tranh ảnh, truyện tranh  MN, kinh phí XHH trang bị thêm đồ dùng phục vụ cho các chuyên đề

- Tiếp tục sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục và đánh giá trẻ có tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện trong năm học trước. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ, thực hiện việc đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1.

6.Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

a/ Nội dung:

-Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

-Thực hiện các chính sách đối với GVMN theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống chính sách, chế độ làm việc của GVMN, tham mưu chính sách địa phương phù hợp nhằm phát triển đội ngũ.

-Triển khai việc bồi dưỡng thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non theo thong tư 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của bộ trưởng BGD&ĐT)

        b/ Chỉ tiêu:

-100% CB-GV-NV học thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, nền nếp, kỷ cương trường học, không vi phạm đạo đức nhà giáo

-100% cán bộ,giáo viên, nhân viên phải nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ.

 100% CBGV-NV , phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự “người thầy”; luôn “tự soi”, “tự sửa”; thường xuyên học tập và, đạo đức, phong làm theo tư tưởng cách Hồ Chí Minh

-100% CBQL – GV không vi phạm quy chế chuyên môn, phấn đấu không có GV nào đánh giá xếp loại yếu kém

b/ Biện pháp:

-Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng và bổ nhiệm, xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

-Quán triệt CBQL – GV tham gia hoc BDTX qua các đợt tập huấn học tập các cơ sở hoặc tự học đảm bảo cuối năm hoàn thành chương trình được công nhận

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về đạo đức, nền nếp, kỷ cương trong nhà trường có

biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng giáo viên, nhân viên và người lao động vi phạm đạo đức.

Xét duyệt và nâng lương, giải quyết các chế độ chính sách kịp thời cho CBGV-NV và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ giáo viên nhân viên trong trường

 theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

        7.Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Đối với nhà trường:

– Tiếp tục tham mưu với Đảng uỷ, UBND cùng với các cấp để xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia (theo lộ trình nông thôn mới )

– Vận động phụ huynh đóng góp đầy đủ theo qui định của Nhà nước, theo thỏa thuận để phục vụ cho CS-GD trẻ và XD tu sửa một số hạng mục nhằm đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học.

– Phối hợp với các ấp để làm tốt công tác huy động trẻ đến trường đạt kế hoạch Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

– Tham mưu xin một số kinh phí mua sắm đồ dùng đồ chơi, TTB cho trẻ.

Đối với các tổ chức trong nhà trường:

– Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng với nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức dạy học nâng cao chất lượng công tác chăm sóc – giáo dục trẻ.

– Xây dựng các bộ hồ sơ nhà trường, các đoàn thể, giáo viên đạt chuẩn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, duy trì các hoạt động nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp tục tạo cảnh quan khuôn viên, xây dựng môi trường thân thiện của các tổ chức trong nhà trường như: trồng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, xây dựng vườn rau của bé, khu vườn cổ tích ...

– Thu đúng, thu đủ theo thỏa thuận của phụ huynh để từng bước nâng cấp, tu sửa, mua sắm một số đồ dùng cần thiết.

– Tham mưu, nắm bắt tốt các chương trình, dự án, có nguồn kinh phí phù hợp cho việc quy hoạch và xây dựng CSVC trường lớp.

– Kiểm tra, rà soát trang thiết bị của các lớp để có kế hoạch đầu tư, tu sửa, bổ sung đầy đủ theo thông tư 02//2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 quy định danh mục, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

– Kết hợp chặt chẽ trong công tác xã hội hóa giáo dục cùng hổ trợ công sức tạo dựng tốt cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn.

– Bảo vệ tốt CSVC, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các hoạt động.

8. Tăng cường công tác ứng dụng CNTT

Thực hiện Đề án 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ; lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các cơ sở GDMN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức gây áp lực cho GVMN. Triển khai rà soát, hoàn thiện cập nhật dữ liệu về trẻ, đội ngũ CBQL, giáo viên vào phần mềm CSDL ngành; cập nhật dữ liệu PCGDMNTNT, tạo điều kiện cho các cấp quản lý giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở GDMN, nâng cao hiệu quả thống kê, tổng hợp.

b/ Biện Pháp:

- Thường xuyên sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị

- 80% CBQL, giáo viên có khả năng ứng dụng thành thạo CNTT trong quản lý, trong dạy học. Khuyến khích giáo viên mỗi chủ đề có 2-3 tiết dạy UDCNTT.

-Tạo điều kiện cho CBQL, GV, NV tham gia tập huấn CNTT, tăng cường bồi dưỡng tại chỗ cho CB, giáo viên việc sử dụng, khai thác và ứng dụng trong quản lý, thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Đầu tư thêm thiết bị CNTT và các phần mềm quản lý, phần mềm Kisdmart, các trò chơi để cho giáo viên, trẻ có cơ hội thực hành, trải nghiệm.

9. Một số công tác khác:

-Thi giáo viên giỏi cấp trường, tham gia GVG cấp huyện

- Làm ĐDDH cấp trường phục vụ cho “chuyên đề  giáo dục lấy trẻ làm trug tâm”

10. Công tác thi đua:

           * Tập thể :

            - Trường: lao động tiên tiến

            -Tổ chuyên môn, tổ hành chính đăng ký LĐTT

            -Công đoàn vững mạnh

            -Chi đoàn vững mạnh

            -Chi bộ trong sạch vững mạnh

* Cá nhân:

-LĐTT  đạt 70% trở lên

-GVG

-Cấp trường:  GV. 10

-Cấp Tỉnh : 1

SK cấp trường 19 cấp huyện 1

CSTĐCS: 2

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-Triển khai nội dung kế hoạch đến tất cả CBGV-NV trong toàn trường đóng góp ý kiến thống nhất biểu quyết trong hội nghị CBCC

- Các bộ phận chuyên môn đoàn thể nhà trường căn cứ nhiệm vụ năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện

 Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn các bộ phận chuyên môn báo cáo với nhà trường để có hướng hướng dẫn thêm./.

 Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu: VT.                                                                        

                                                                                

                                                                                    Phạm Thị Hồng Vân

 

                                Duyệt của phòng giáo dục

 

 

 

 

 

 

KẾ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019- 2020

(Kèm theo kế hoạch số……. /MGHP ngày 16/9/2019)

Tháng

Những hoạt động trọng tâm

Cấp thực hiện

8+9/2019

- Tổ chức học BDTX, chuyên môn hè cho giáo viên

- Tổ chức “ Ngày hội bé đến trường

- Họp hội đồng đầu năm học

- Báo cáo số liệu, thống kê đầu năm về PGD

- Phát tài liệu, đồ dùng sổ sách đầu năm

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Tổ chức khám sức khỏe cân đo đợt 1

- Họp PHHS đầu năm

- Tổ chức Hội nghị CBCC.

- Hưởng ứng tháng An toàn giao thông.

- Dự giờ xếp loại chuyên môn GV đầu năm

- Xây dựng các loại kế hoạch

- Toàn trường

 

- Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng

- BGH

- BGH

- Hiệu Trưởng

- BGH

- GV

- Hiệu trưởng

-CĐ-Hiệu trưởng

 

- BGH

 

- BGH

10/2019

- Lập kế hoạch tháng 10

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

- Xây dựng các kế hoạch

- Tự đánh giá công tác KĐCL.

- Họp giao ban hiệu trưởng

- Dự chuyên đề  lớp lá 1, chồi 1

- Phát động phong trào làm ĐDĐC phục vụ chuyên đề

- Kiểm tra thu chi đầu năm

- BGH+GV

- BGH+GV

- CB-GV-NV

- Hiệu trưởng

 

 

 

-Kế Toán BKTNB

11/2019

- Lập kế hoạch tháng 11

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

- Tổ chức ngày hội “Cô giáo như mẹ hiền” 20/11.

- Tổ chức dạy tốt, học tốt chào mừng 20/11.

- Tổ chức khám sức khỏe cho các cháu

- Kiểm tra giáo viên theo kế hoạch.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Công khai tài chính

- Toàn trường

- BGH + TT

 

- Toàn trường

 

- BGH

- Tổ kiểm tra

 

- Kế toán

12/2019

- Lập kế hoạch tháng 12

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

- Tổ chức ngày 22/12 với chủ đề “Cháu yêu chú bộ đội

- Họp giao ban Hiệu trưởng.

- Báo cáo học kỳ I, báo cáo thống kê.

- Kiểm tra công tác vệ sinh trường lớp

- Tổ chức cân đo  sức khỏe cho cháu đợt 2

- Kiểm tra bếp ăn tiếp phẩm

- Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Công khai tài chính

- Toàn trường

 

 

- HT

- BGH

- BGH

- GV

 

- BGH+BTTND

- GV

 

- Kế toán

01/2020

- Lập kế hoạch tháng 1

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

- Đánh giá xét thi đua học kỳ I

- Tổ chức sơ kết học kỳ I

- Dự giờ GV và kiểm tra môi trường hoạt động các lớp.

- Lập dự toán thu chi ngân sách năm 2020

- Công khai tài chính

- BGH+GV+NV

-BGH+GV

- BGH

- BGH

 

-HT - kế toán

- kế toán

02/2020

- Lập kế hoạch tháng 2

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

- Tổ chức ngày hội “Múa hát mừng xuân”.

- Kiểm tra việc thực hiện thu chi

- Hướng dẫn giáo viên viết sáng kiến

- Sơ kết thi đua đợt 2

  • Tổng kết học BDTX
  • Họp giao ban hiệu trưởng

- Công khai tài chính

- Toàn trường

- Toàn trường

- HT-KT

 

 

- BGH

- BGH

- BGH+GV-NV

- HT

- Kế toán

03/2020

- Lập kế hoạch tháng 3

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

- Tổ chức “Ngày hội của bà và của mẹ”.

- Kiểm tra CSVC.

- Khám sức khỏe lần 2

- Chấm bài BDTX tổng hợp nộp về phòng

- Đánh giá kết quả BDTX

- Toàn trường

- BGH+GV+HS

- BGH

- Trạm Y tế

- BGH+TT

- BGH

04/2020

- Lập kế hoạch tháng 4

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

-Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Khảo sát chất lượng cuối năm

- Báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết

- Họp giao ban thường kỳ.

- Dự giờ giáo viên theo kế hoạch

- Công khai tài chính

Đánh giá tổng kết việc thực hiện chuyên đề giáo dục “ Lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020

- BGH + TT

- BGH

- BGH+GV+HS

- HT

- BGH

 

- BGH

- Kế toán

05/2020

- Lập kế hoạch tháng 5

- Họp Liên Tịch- Hội Đồng

- Tổ chức chủ đề Về Thủ đô viếng Bác”, “Bé vui vào hè”,“Ngày hội ra trường của bé”.

- Xét thi đua cuối năm, đánh giá chuẩn HT, PHT, GV theo quy định.

- Khảo sát trẻ

- Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị kế hoạch nghỉ hè cho cô và cháu

- Kiểm kê tài sản các lớp, niêm phong

- Cân đo trẻ lần 4

- Công khai tài chính

- Báo cáo sơ kết thực hiện chuyên đề

 

- Toàn trường

- BGH + GV+ NV

- BGH + GV

 

- BGH

- Toàn trường

- BGH

- Giao viên

- Kế toán

06+07+08

2020

- Tổ chức trực hè theo lịch phân công

- Dự bồi dưỡng hè 2020

- Chuẩn bị các điều kiện về CSVC và GV cho năm học mới

- Xây dựng kế hoạch năm học mới

- Chuẩn bị kế hoạch, tuyển sinh năm học mới

- BGH+GV+NV

-BGH+GV+NV

- BGH

 

- BGH+GV+NV

- BGH