Đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường được phòng giáo dục ký duyệt