QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

       

 

 

 

 UBND HUYỆN LỘC NINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG MG HOA PHƯỢNG           Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   Số: 27a /KH-MGHP

                     Lộc Hòa, ngày 07 tháng 3  năm 2021

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG

VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

 

Căn cứ Kế hoạch số 823/KH-SGDĐT ngày 31/3/2020 của SGDĐT tỉnh Bình Phước về việc thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non”;

Thực hiện Kế hoạch số 63/PGDĐT – MN ngày 05 tháng 03 năm 2021 V/v thực hiện kế hoạch chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non”

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Mẫu giáo Hoa Phượng xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài nhà trường như sau:

I/ MỤC ĐÍCH:

-Phát huy được sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, cùng chung tay góp sức với nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện.

-Thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ, phấn đấu không để xảy ra tình trạng bạo hành và xâm hại đến trẻ trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong nhà trường.

II/ NỘI DUNG:

Đối với Công đoàn:

- Nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận động tổ chức phong trào quần chúng. Nhắc nhở tất cả các đoàn viên công đoàn của đơn vị quan tâm tìm hiểu đến từng hoàn cảnh học sinh cá biệt, biết cảm thông, không quát nạt, bạo hành và đánh học sinh, không để cho học sinh đánh nhau.

- Tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản lý trường học, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của đoàn viên Công đoàn tham gia với nhà trường.

- Đại diện của Công đoàn đồng chí chủ tịch công đoàn tham gia vào Hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, những vấn đề liên quan đến bạo hành trẻ trong nhà trường.

- Tham mưu, tổ chức các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng trong các hội thi của nhà trường.

            * Tổ chức Đoàn thanh niên: Giám sát các hoạt động của công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường.

- Có nhiều giải pháp tích cực để đổi mới phương pháp giảng dạy, hỗ trợ cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong công tác bạo hành và xâm hại.

- Ngăn chặn kịp thời những hành vi sai trái của các đoàn viên, biểu dương các đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*  Phối hợp với trạm Y tế:

- Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, kiểm tra đôn đốc các hoạt động vệ sinh môi trường.

- Hoàn thành kịp thời đúng quy định công tác khám sức khỏe cho trẻ trong năm học.

- Phối hợp trạm y tế xã giám sát kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền đến với phụ huynh về biện pháp phòng chống bạo lực học đường và bạo hành trẻ em.

* Đối với hội cha mẹ học sinh

- Thường xuyên nhắc nhở, bảo vệ con em mình khi có biểu hiện tiêu cực trong bạo hành trẻ em.

          - Thực hiện việc ký cam kết giữa nhà trường giáo viên các lớp và cha mẹ học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em”.

          - Làm tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ…

          - Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo.

          III/ Thời gian tiến hành:       

- Trong năm học 2020 - 2021

IV/ Tổ chức thực hiện:

- Hiệu trưởng kí kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường và triển khai kế hoạch đến các giáo viên, nhân viên trong nhà trường biết cùng phối hợp thực hiện.

- Trên đây là kế hoạch phối hợp với các ban ngành của đơn vị, trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn trường sẽ có giải pháp điểu chỉnh bổ sung giúp trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2020 - 2021./.